Related Posts

2016年10月25日

臺語教師創作

臺語作家內底,有1款作家類型,少人去歸納、做研究;研究lia̍h外,mā少人去斟酌in ê「文學」作品,ah-sī講讀in ê文學作品,罕leh致覺in創作外ê身份。Tsit lō作家類型,tō是臺語老師(臺語教師)。Tī tsia,lán講ê「臺語老師」是e̍h義--ê,10幾冬來,in有1 ê「giám-ngē」ê「官」銜(官廳hōo--in ê頭銜),號做「本土語言支援人員」。無老師名,有老師行。學生gín-á叫in老師,有老師名,m̄ -koh無老師應有ê尊嚴kap待遇。

本專題beh做--ê tō是tsit群「先生人」ê臺語文書寫。講「臺語文書寫」,有廣義kap e̍h義:e̍h義指稱4大文類,詩、小說、劇本kap「文學散文」,4大文類lóng有ê「兒童文學」tiānn-tio̍h kuah在內。廣義ê台語文書寫,是針對「散文」講--ê。To散文,類型包山包海,「文學散文」lia̍h外,本專題iáu是ē收無hiah「文學」ê散文作品。是講廣義bóng廣義,有幾項á書寫類型,本專題無法度處理:語言研究、4大文類外ê教材……

歡迎ta̍k-ê tī頂--á所規範ê à-lù內底,針對下列主題投稿:1.臺語老師寫ê文學作品,詩、小說、劇本kap文學散文;2.針對tsiah ê作品ê文學評論。3.有人講臺語老師無siánn leh讀文學冊──m̄ 是無愛讀冊,是少leh買、少leh讀「文學冊」,歡迎臺語老師針對tsit ê假設(謠言?),sió pué-huē--一-下:歡迎tsiah ê臺語老師,寫文kā ta̍k-ê講lín是án-nuá看文學作品--ê,ah-sī報gún知lín tī教學現場ê「文學教育」經驗。4.臺語老師ê創作談。5.臺語老師,針對lín giám-ngē ê教學經驗,寫khah軟性ê散文。

第21期:2017年3月初5出版、3月15上市;1月20截稿。